Placeholder image

สาระน่ารู้ ISUZU-THAI

<< กลับไปก่อนหน้านี้

ข้อกำหนดด้านการบรรทุก

รถเดี่ยว

รถบรรทุก 4 ล้อ

รถบรรทุก 4 ล้อ

รถบรรทุก 6 ล้อ

รถบรรทุก 6 ล้อ

รถบรรทุก 10 ล้อ

รถบรรทุก 10 ล้อ

รถบรรทุก 12 ล้อ

รถบรรทุก 12 ล้อ


รถพ่วง (Full Trailer)

รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง 2 เพลา

รถบรรทุก 10 ล้อ

พ่วง 2 เพลา

รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง 3 เพลา

รถบรรทุก 10 ล้อ

พ่วง 3 เพลา

รถบรรทุก 12 ล้อ พ่วง 2 เพลา

รถบรรทุก 12 ล้อ

พ่วง 2 เพลา

รถบรรทุก 12 ล้อ พ่วง 3 เพลา

รถบรรทุก 12 ล้อ

พ่วง 3 เพลา


รถกึ่งพ่วง (Semi Trailer)

รถหัวลาก 6 ล้อ พ่วง 2 เพลา

รถหัวลาก 6 ล้อ

พ่วง 2 เพลา

รถหัวลาก 10 ล้อ พ่วง 2 เพลา

รถหัวลาก 10 ล้อ

พ่วง 2 เพลา

รถหัวลาก 10 ล้อ พ่วง 3 เพลา ระยะคิงพิน 4.5-6 เมตร

รถหัวลาก 10 ล้อ

พ่วง 3 เพลา

ระยะ king pin 4.5 เมตร แต่ไม่ถึง 6เมตร

รถหัวลาก 10 ล้อ พ่วง 3 เพลา ระยะคิงพิน 6-7 เมตร

รถหัวลาก 10 ล้อ

พ่วง 3 เพลา

ระยะ king pin 6 เมตร แต่ไม่ถึง 7 เมตร

รถหัวลาก 10 ล้อ พ่วง 3 เพลา ระยะคิงพิน 7-8 เมตร

รถหัวลาก 10 ล้อ

พ่วง 3 เพลา

ระยะ king pin 7 เมตร แต่ไม่ถึง 8 เมตร

รถหัวลาก 10 ล้อ พ่วง 3 เพลา ระยะคิงพิน 8 เมตรขึ้นไป

รถหัวลาก 10 ล้อ

พ่วง 3 เพลา

ระยะ king pin ตั้งแต่ 8 เมตร ขึ้นไป

รถหัวลาก 12 ล้อ พ่วง 3 เพลา

รถหัวลาก 12 ล้อ

พ่วง 3 เพลา


Cr.www.highwayweigh.go.th:สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ